Zoeken

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van Bizzy Beads te Drunen
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder reg.nr. 17149099.

Algemeen
Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (zoals in art.1.4 gedefinieerd) die Bizzy Beads gevestigd te Drunen sluit met een opdrachtgever en/of cursist.
2. Onder een opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bizzy Beads een overeenkomst (zoals in art.1.4 gedefinieerd) sluit of heeft gesloten
3. Onder een cursist wordt verstaan de natuurlijke persoon die een cursus of andere activiteiten van Bizzy Beads volgt.
4. Onder een overeenkomst wordt verstaan een tussen Bizzy Beads en een opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verzorgen van een of meer cursussen door Bizzy Beads c.q. een overeenkomst tot het verrichten van reparaties aan sieraden door Bizzy Beads c.q. een overeenkomst van verkoop.

Offertes
Artikel 2
1. De door Bizzy Beads gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2. Indien een offerte als genoemd in art.1.1 wordt aanvaard heeft Bizzy Beads gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.
3. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
4. Bizzy Beads is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

Cursus
Artikel 3
1.Onderscheiden wordt een standaardcursus als bedoeld in art. 3.2 en een maatwerkcursus als bedoeld in art. 3.3. Een cursus kan bestaan uit één of meer lessen.
2. Een standaardcursus is een cursus of workshop waarvan de cursusinhoud door Bizzy Beads wordt vastgesteld.
3. Een maatwerkcursus is een cursus of workshop waarvan de cursusinhoud door Bizzy Beads in overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld.

Prijsverhoging
Artikel 4
Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode één van de kostprijsfactoren van Bizzy Beads dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor Bizzy Beads meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Bizzy Beads gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs of cursusprijs in rekening te brengen.

Overmacht
Artikel 5
1. Onder overmacht wordt verstaan, iedere situatie waarin Bizzy Beads haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Bizzy Beads en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Bizzy Beads gegeven garantie of de verkeersopvatting aan Bizzy Beads kunnen worden toegerekend.
2. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:
a. natuurrampen;
b. oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
c. maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden.

Annuleren van de overeenkomst door de opdrachtgever of cursist
Artikel 6
Onderscheiden wordt een annulering voor een koopovereenkomst zoals omschreven in art. 6.1 en 6.2 of een annulering voor een cursusovereenkomst zoals omschreven in art. 6.3 tot en met 6.6.
1. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Bizzy Beads kan de opdrachtgever tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.
a. Wanneer de opdrachtgever gebruik wil maken van het herroepingsrecht dan kan dit door dit binnen 30 dagen schriftelijk aan te geven.
b. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
c. De kosten voor de retourzending zijn voor de rekening van de opdrachtgever.
c. Bizzy Beads draagt zorg dat de terugbetaling aan de opdrachtgever binnen 14 dagen wordt voldaan.
2. Indien op grond van art. 6.1 tot annulering van deze overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de opdrachtgever aan Bizzy Beads verschuldigd alle redelijke werkelijk gemaakte kosten alsmede de gederfde winst.
3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst voor een maatwerkcursus annuleert op een tijdstip eerder dan, dan wel precies drie weken voor aanvang van de cursus, dan is de opdrachtgever tien procent van het totale overeengekomen bedrag aan Bizzy Beads verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten. 
4. In geval van annulering later dan drie weken voor aanvang van de maatwerkcursus maar eerder dan één week voor aanvang van de maatwerkcursus dan is de opdrachtgever i.v.m. administratie- en voorbereidingskosten dertig procent van het totale overeengekomen bedrag aan Bizzy Beads verschuldigd.
5. Indien annulering van een cursus (alle soorten) plaatsvindt één week voor aanvang van de cursus of op een nog later tijdstip, dan is de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag aan Bizzy Beads verschuldigd.
6. Er kan bij afmeldingen met een zeer geldige reden een schriftelijk verzoek ingediend worden om een gedeelte van het cursusgeld terug te ontvangen of lessen in te mogen halen. Bizzy Beads neemt deze in behandeling en neemt hierover een besluit naar aanleiding van de aard van de reden en het tijdstip van de afmelding. In mindering gebracht worden de door Bizzy Beads gemaakte kosten.
Wijzigingen door Bizzy Beads
Artikel 7
1. Bizzy Beads is in geval van de standaard cursussen gerechtigd deze te annuleren bij te weinig definitieve aanmeldingen. Hiervan moeten de cursisten of opdrachtgevers tenminste één week voor aanvang van de cursus bericht krijgen met teruggave van het betaalde cursusgeld.
2. Bizzy Beads is tevens gerechtigd op enig moment in de cursus organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen
3. Indien er sprake is van een maatwerkcursus is Bizzy Beads eveneens gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen als bedoeld in art 7.2 zij het dan dat Bizzy beads in dat geval vooraf contact zal opnemen met de opdrachtgever om deze van de voorgenomen wijzigingen in kennis te stellen.
4. Bizzy Beads is gerechtigd een verkoopmodel licht te wijzigen als bepaalde grondstoffen niet meer leverbaar zijn. Bij grotere wijzigingen kan dit alleen in overleg met instemming van de opdrachtgever.

Levering
Artikel 8
1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van verzending c.q. aflevering voor rekening van de opdrachtgever.
2. Door aanvaarding van de te leveren goederen verklaart de opdrachtgever zich met kwaliteit en kwantiteit van deze goederen akkoord en op dat moment gaat het eigendom en het risico over op de opdrachtgever.

Betalingen
Artikel 9
1. Het overeengekomen bedrag van een standaardcursus of workshop wordt uiterlijk voldaan twee weken voor aanvang van de cursus tenzij anders overeengekomen.
2. Het overeengekomen bedrag voor alle overige overeenkomsten wordt voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
3. Bij overschrijden van de betalingstermijn van 30 dagen door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan Bizzy Beads de wettelijke rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden
4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten c.q. te compenseren met welke vordering dan ook. Evenmin kan opdrachtgever terzake een korting bedingen.

Aansprakelijkheid
Artikel 10
1. Indien Bizzy Beads bij de uitvoering van de overeenkomst voor het uitvoeren van reparaties of voor het verzorgen van een cursus wanprestaties pleegt, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van directe schade van de opdrachtgever, met dien verstande dat het te vergoeden bedrag gemaximeerd is tot het totale bedrag voorzien in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Bizzy Beads.
2. Bizzy Beads kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden voor andere schade, hoe ook te noemen, dan voorzien in art. 10.1.
3. Met betrekking tot de geleverde zaken is Bizzy Beads uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:
a. in het geval dat door Bizzy Beads garantie is verstrekt, wordt door bizzy Beads aansprakelijkheid aanvaard, voor zover dit uit 
de garantie voortvloeit;
b. aansprakelijkheid van Bizzy Beads wordt opgeheven in het geval van overmacht;
c. de aansprakelijkheid van Bizzy Beads is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatieschade.

Levertijd
Artikel 11
1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Bizzy Beads opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
2. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de opdrachtgever geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
3. De aansprakelijkheid van Bizzy Beads voor eventuele schade van de opdrachtgever wegens overschrijden van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt:
a. indien een niet tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Bizzy Beads, dan is Bizzy Beads volledig aansprakelijk;
b. de aansprakelijkheid van Bizzy Beads in het geval van niet tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Bizzy Beads is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.

Wet persoonsregistratie
Artikel 12
Bizzy Beads zal gegevens van opdrachtgever c.q. cursist opnemen in een geautomatiseerd systeem. Bizzy Beads zal de bepalingen voortvloeiende uit de wet Persoonsregistratie, in acht nemen.
Bizzy Beads verstrekt geen klantgegevens aan derdern.
Toepasselijk recht
Artikel 13
Op alle overeenkomsten die Bizzy Beads sluit is Nederlands recht van toepassing.

Geschillenregeling
Artikel 14
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van ’s-Hertogenbosch.